Reclame beleid

Onze website accepteert advertenties van derden, waaronder mogelijk contextuele advertenties, bannerreclame, badges en inhoud die is gemaakt of geleverd door een adverteerder. Zoals gebruikt in dit beleid, omvatten de termen advertenties en advertenties banners, links, modules, microsites, native advertenties en andere inhoud die door adverteerders of namens adverteerders wordt geleverd.

Het is de adverteerder die verantwoordelijk is voor de juistheid en objectiviteit van hun reclame- en afwerende claims. De volgende richtlijnen zijn opgesteld om verschillende aspecten van adverteren op eigendommen op deze website te regelen.

De bovengenoemde richtlijnen regelen zaken als het accepteren van advertenties en hoe deze worden weergegeven op de website of verwijderd van de website. De website heeft de enige, absolute discretie met betrekking tot de handhaving en interpretatie van het beleid en alle andere daarmee verband houdende, aan advertenties gerelateerde kwesties. Dit beleid kan op elk moment worden gewijzigd.

Deze website bepaalt naar eigen goeddunken de soorten advertenties die worden geaccepteerd en weergegeven op de website, en onder geen enkele omstandigheid zal de acceptatie van enige advertentie worden beschouwd als een goedkeuring van het product (en) en / of de dienst (en) waarvoor wordt geadverteerd of voor het bedrijf dat de producten of diensten adverteert, vervaardigt, distribueert of promoot. Deze website accepteert niet willens en wetens advertenties die naar de mening van de eigenaren feitelijk niet juist en van goede smaak zijn.

Er zijn bepaalde categorieën advertenties die nooit willens en wetens op de website worden toegestaan. Deze categorieën omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Illegale, aanstootgevende, ondoelmatige en / of gevaarlijke producten; frauduleus, bedrieglijk, ongeoorloofd, misleidend of aanstootgevend materiaal; materiaal dat een persoon of groep verkeerd voorstelt, belachelijk maakt, discrimineert (reëel of impliciet) of aanvalt op basis van leeftijd, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of enige andere status die ongepast wordt geacht; alcoholische wapens, vuurwapens, munitie of vuurwerk, gokken, pornografie of aanverwante thema's, tabaksgebruik van welke aard dan ook, de simulatie van nieuws of een noodgeval, materiaal dat rechtstreeks reclame maakt voor producten aan of bedoeld is om kinderen onder de 13 jaar aan te trekken, media of berichten voor of die verwijzen naar videogames of inhoud met een "M" -classificatie, onredelijke, onwaarschijnlijke of buitengewone claims over producten of diensten, mediaberichten of beelden die flits- of flashmedia bevatten of berichten die ongefundeerd "wonderbaar" gewichtsverlies of andere overdreven claims bevatten reclame-eenheden te genezen die computerfuncties nabootsen of bedrieglijk een computer of andere functie aanduiden die redelijkerwijs door de gemiddelde gebruiker kan worden aangenomen als reden om op de eenheid te klikken.

De website herkent en handhaaft een duidelijke scheiding tussen reclame en redactionele inhoud. Alle advertenties op de website worden duidelijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd. De website staat geen advertenties toe die niet zijn geïdentificeerd met een advertentie-etiket of een soortgelijke aanduiding die aangeeft dat de advertenties worden aangeboden door of namens een adverteerder. Een klik op een advertentie mag de eindgebruiker alleen linken naar de site van de adverteerder of naar relevante gesponsorde inhoud op de website.

De website behoudt het exclusieve recht om te bepalen hoe alle zoekresultaten voor specifieke informatie op trefwoord of onderwerp op de website worden weergegeven op basis van geleverde zoekresultaten. Inhoud die in zoekresultaten wordt vermeld, wordt weergegeven met de bron. Als er advertenties in de zoekresultaten verschijnen, wordt deze als zodanig gelabeld.

Zoals beschreven in het privacybeleidgedeelte van de website, zijn 'Ads door Google' advertenties die zijn gekocht door bedrijven die links naar hun websites willen laten verschijnen naast zoekresultaten of webinhoud als reactie op specifieke termen.

Deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken te beslissen of het advertenties accepteert, weigert, annuleert of verwijdert. Deze website kan niet garanderen dat advertenties foutloos werken op alle platforms, inclusief websites en mobiele applicaties. Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder om te voldoen aan alle binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving die van toepassing is op zijn advertenties op de website (en om alle wettelijk vereiste legendes, bekendmakingen en verklaringen in dergelijke advertenties op te nemen).

De website zal de naleving van dergelijke wet- en regelgeving niet controleren. De website behoudt zich echter het recht voor om alle advertenties te controleren op naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en, als de website kennis krijgt van een schending of mogelijke schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving of van deze richtlijnen, kan de website de reclame verwijderen. Geen enkele reclame op de website mag pixels, tags, flash-containers of enig ander type softwarecode voor informatieverzameling bevatten of zal bakens, cookies of andere apparaten voor het verzamelen van informatie in de browsers van gebruikers van de website plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door de website.