Dysgrammatisme bij kinderen – therapie

Verschillende professionals hebben verschillende benaderingen om dysgrammatisme te behandelen. Het behandelconcept hangt ook individueel af van de leeftijd van het kind en het type en de mate van dysgrammatisme. Een logopedist laat het kind meestal oefeningen doen op het gebied van luisteraandacht, ritme en het gebruik van correcte woord- en zinsconstructies. Hij maakt gebruik van beeldverhalen en rollenspellen. Als de… Dysgrammatisme bij kinderen – therapie

Dysgrammatisme bij kinderen – Symptomen

Een kenmerkend kenmerk van dysgrammatisme is grammaticaal vervormde spraak: het kind maakt fouten in de vorming van woorden (zoals verbuigingen), in de zinsstructuur en in het gebruik van woorduitgangen en functiewoorden (artikelen, voorzetsels, voegwoorden). Het vormt vaak zinnen van één woord en spreekt in telegramstijl. Woordherhalingen komen ook vaak voor. Veel kinderen reageren... Dysgrammatisme bij kinderen – Symptomen

Dysgrammatisme: oorzaken, symptomen en behandeling

Als dysgrammatisme aanwezig is, wordt de verwerving van het grammaticale regelsysteem vertraagd of belemmerd. Dit betekent dat de correcte zinsopbouw kan worden verstoord. Als gevolg hiervan worden delen van zinnen herschikt en weggelaten. Wat is dysgrammatisme? Dysgrammatisme behoort tot de taalontwikkelingsstoornissen. Dit is merkbaar bij de getroffen persoon door het feit dat … Dysgrammatisme: oorzaken, symptomen en behandeling