Sick Sinus Syndrome: oorzaken, symptomen en behandeling

De term sick sinus syndroom wordt gebruikt om een ​​reeks van hartritmestoornissen, of aritmieën, die worden veroorzaakt door een storing van de sinusknoop. Deze voorwaarde treft vooral ouderen, en het is een van de meest voorkomende indicaties voor implantatie van een gangmaker.

Wat is het sick sinus-syndroom?

Bij gezonde mensen is de sinusknoop is niets meer dan een verzameling gespecialiseerde cellen op de rechter hartkamer van de hart- die met regelmatige tussenpozen elektrische signalen uitzenden. Bij mensen met sick sinus syndroom, deze elektrische impulsen worden afgegeven met de verkeerde intervallen, wat resulteert in een vertraagd of versneld hart- ritme, of een combinatie van beide. Kortom, de term sick sinus syndroom bevat een groot aantal hart- ziekten die, naast de sinusstoornis waaraan ze hun naam ontlenen, ook het gevolg kunnen zijn van een blokkade in de geleiding van excitatie via de boezems. Een algemeen aanvaarde definitie van sick sinus-syndroom is nog in behandeling. De term wordt echter diagnostisch gebruikt om de indicatie van therapieën met pacemakers te rechtvaardigen en ook wanneer a tachycardie-brachycardie-syndroom aanwezig is, een speciale vorm van sick sinus-syndroom gekenmerkt door het afwisselend optreden van een te langzaam sinusritme, gevolgd door een te snel ritme.

Oorzaken

De oorzaken van het sick sinus-syndroom zijn niet zelden idiopathisch, dat wil zeggen zonder bekende oorzaak. Bijvoorbeeld kleine verwondingen aan de sinusknoop er kan tijdens het leven weefsel ontstaan, wat leidt tot de vorming van littekenweefsel, dat de geleiding van de excitatie blokkeert. Sick-sinussyndroom kan ook mechanische oorzaken hebben, zoals bij overstrekking van de rechter atrium tijdens de operatie. De meest voorkomende oorzaak is echter hoge bloeddruk, wat een constante druk op het hart en het kan legt leiden tot overbelasting door permanent overmatig gebruik van de boezems. Bovendien kan sick sinus-syndroom ook zijn oorsprong vinden in een ontsteking van de hartspier; hetzelfde geldt voor een aantal andere hartaandoeningen zoals mitralisklep defecten en coronaire hartziekte. Het is echter vaak moeilijk of bijna onmogelijk om de oorzaken af ​​te leiden uit een gediagnosticeerd sick sinus-syndroom.

Symptomen, klachten en tekenen

Sick-sinussyndroom kan zich manifesteren door verschillende symptomen, klachten en verschijnselen. Allereerst treden cardiovasculaire symptomen op: hartkloppingen en hoge bloeddruk of lage pols, evenals hartritmestoornissen​ Bovendien zijn de symptomen vergelijkbaar met die van een AV-blok, welke kan leiden voor problemen met de bloedsomloop, duizeligheid, krampen en steken pijn op de borst​ In extreme gevallen leidt het sick sinus-syndroom tot hartstilstand​ Sick sinus syndroom bevordert ook de ontwikkeling van hartinsufficiëntie, wat de fysieke veerkracht aanzienlijk vermindert en secundaire ziekten kan veroorzaken, zoals arteriosclerose of arterieel hypertensie​ De getroffenen ervaren toenemende kortademigheid en een gevoel van angst. Een innerlijke onrust is kenmerkend, wat leidt tot een groeiend gevoel van malaise. Hierdoor ontstaan ​​vaak psychische problemen, bijvoorbeeld angst voor de dood of Depressie. De hartritmestoornissen kan ook visuele stoornissen veroorzaken. Deze manifesteren zich doordat de patiënten alles wazig of dubbel zien. De visuele klachten zijn tijdelijk en komen vooral voor bij lichamelijke inspanning. Ze verdwijnen weer na een paar minuten tot uren. Niettemin kunnen ze een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en het welzijn van de patiënt. Als het sick sinus-syndroom op tijd wordt behandeld, kunnen gevolgen op de lange termijn en ernstige complicaties worden vermeden. Een onbehandeld hartritmestoornissen kan fataal zijn.

Diagnose en progressie

Sick-sinussyndroom kan worden gediagnosticeerd wanneer bepaalde afwijkingen zichtbaar zijn in de ECG-bevindingen, zoals boezemfibrilleren en andere stoornissen van het hartritme. Het eerste keus middel voor diagnose is de ECG op lange termijn, waardoor de arts kan zien of bradycardie, tachycardie, of zelfs asystolie zijn duidelijk zichtbaar op het ECG. Naast deze diagnostische maatregel, een oefen ECG kan ook nodig zijn voor de diagnose om te bepalen of het tempo tijdens lichamelijke inspanning toeneemt bloed drukmetingen of hartkatheterisatie kan soms ook nodig zijn, maar ze blijven uitzonderlijk als diagnostisch hulpmiddel voor het sick sinus-syndroom.

Complicaties

In de meeste gevallen van sick sinus-syndroom lijden patiënten aan verschillende cardiale symptomen. In het ergste geval kunnen deze leiden tot de dood van de getroffen persoon of een aanzienlijke vermindering van de levensverwachting. Patiënten hebben last van hartkloppingen en ook een lage pols. Dit kan leiden tot bewustzijnsverlies en dus mogelijk tot vallen en letsel. Bovendien veroorzaakt de ziekte ademhaling moeilijkheden en een algemene innerlijke rusteloosheid. De getroffen personen voelen zich onwel en hebben ook last van ernstige visuele stoornissen. In de meeste gevallen zijn de visuele klachten slechts tijdelijk en verdwijnen ze weer. Vooral bij lichamelijke inspanning kunnen de klachten optreden en een negatief effect hebben op het dagelijks leven en de kwaliteit van leven van de patiënt. Een gezonde leefstijl heeft in de meeste gevallen een zeer positief effect op de ziekte en kan veel klachten beperken. In ernstige gevallen kan het gebruik van een gangmaker is nodig om de symptomen van sick sinus-syndroom te beperken. Dit kan verder ongemak of complicaties voorkomen. Ook dan is regelmatig aanvullend onderzoek door een arts noodzakelijk.

Wanneer moet je naar een dokter?

Sick-sinussyndroom moet altijd door een arts worden behandeld. Alleen een vroege medische behandeling kan verdere symptomen en complicaties voorkomen die anders de levensverwachting van de getroffen persoon zouden kunnen beperken. In het ergste geval lijdt de getroffen persoon hartfalen en sterft eraan. Een arts moet worden geraadpleegd voor sick sinus-syndroom als de patiënt lijdt aan symptomen van het hart. Er is hoge bloeddruk of hartkloppingen, en deze symptomen treden zelfs op zonder inspanning en zonder enige bijzondere reden. Bovendien ernstig krampen or duizeligheid kan wijzen op deze ziekte en de kwaliteit van leven van de getroffen persoon aanzienlijk verminderen. De meeste patiënten hebben ook last van kortademigheid en ernstige visuele klachten. Niet zelden krampen or duizeligheid wijzen ook op sick sinus-syndroom en moeten ook door een arts worden onderzocht. De ernst van de symptomen kan sterk variëren en is sterk afhankelijk van de ernst van de ziekte. In de regel wordt het sick sinus-syndroom gediagnosticeerd en behandeld door een cardioloog. De ziekte kan ook de levensverwachting van de getroffen persoon verminderen. Aangezien het sick sinus-syndroom ook kan leiden tot psychische klachten of Depressiemoet ook een psychologisch onderzoek en een behandeling worden uitgevoerd.

Behandeling en therapie

De eerstelijns behandelmethode moet onderscheid maken tussen chronisch en acuut hartritmestoornissen​ Bijvoorbeeld bij chronisch sick sinus-syndroom met bradycardie, fasen waarin het hart te langzaam klopt, implantatie van een gangmaker wordt over het algemeen aanbevolen. De pacemaker neemt dan de functie van de sinusknoop over. De implantatie van een pacemaker elimineert de symptomen en zorgt zo voor een significante verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt. Als tachycardie, dwz een overmatige toename van de hartactiviteit, treedt op in de loop van een chronisch sick sinus-syndroom, het kan vaak worden behandeld met antiaritmica drugs en een pacemaker kan pas daarna worden overwogen Grensverkeer het verloop van de ziekte onder medicijn administratie. Indien bradycardie en tachycardie treden afwisselend op, implantatie van een pacemaker is onvermijdelijk. Bovendien anti-aritmisch drugs moet worden genomen om tachycardische fasen te voorkomen, zelfs na implantatie. In acute gevallen van bradycardie, intraveneus administratie of atropine is uitgevoerd. Als het atrium wordt vergroot en boezemfibrilleren gebeurt, therapie is meestal met de administratie van anticoagulantia, drugs die remmen bloed stolling, om complicaties te voorkomen, zoals beroerte.

het voorkomen

Er zijn nauwelijks profylactische middelen maatregelen om het optreden van sick sinus-syndroom te voorkomen, aangezien de oorzaken meestal individueel verschillen en vaak zelfs niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld. Regelmatige controle van bloed druk en mogelijke behandeling van hypertensie zijn waarschijnlijk een van de weinige concrete maatregelen Sick-sinussyndroom voorkomen: wat goed is voor het hart, is ook goed voor het voorkomen van sick sinus-syndroom. Dit betekent dat door een gezonde levensstijl, met voldoende beweging en een evenwichtige houding dieetis er al veel gedaan om een ​​gezond, functionerend hart te behouden.

Follow-up

De getroffen persoon heeft meestal weinig opties voor nazorg bij sick sinus-syndroom, dus de patiënt moet idealiter vroeg een arts raadplegen om het optreden van andere symptomen en complicaties te voorkomen. Zelfgenezing kan in de regel niet plaatsvinden, zodat de getroffen persoon altijd afhankelijk is van medische behandeling. Hoe eerder een arts wordt geraadpleegd, hoe beter het verloop van deze ziekte gewoonlijk is. Veel van de getroffenen zijn afhankelijk van het nemen van verschillende medicijnen vanwege het sick sinus-syndroom. Regelmatige inname en de juiste dosering moeten altijd in acht worden genomen en bij vragen of onduidelijkheden moet altijd eerst een arts worden geraadpleegd. De arts moet ook worden geraadpleegd in geval van bijwerkingen. In veel gevallen is de hulp van vrienden en familieleden ook in het dagelijks leven erg belangrijk om de symptomen te verlichten. Ook kan contact met andere patiënten nuttig zijn bij het sick sinus-syndroom, omdat het gaat om de uitwisseling van informatie die het dagelijkse leven van de getroffen persoon zou kunnen vergemakkelijken.

Wat u zelf kunt doen

Patiënten met het sick sinus-syndroom moeten beslist aandacht besteden aan het verlichten van het hart. In het dagelijks leven moeten zowel emotionele als fysieke stressfactoren daarom tot een minimum worden beperkt. Lichamelijke overbelasting leidt tot een stimulatie van de activiteit van de cardiovasculair systeem​ Daarom moet ervoor worden gezorgd dat fysieke bewegingen niet leiden tot ernstige spanning​ Zowel sportieve als professionele activiteiten moeten worden aangepast aan de specificaties van het organisme en mogen niet worden overschreden. Zodra de eerste onregelmatigheden of veranderingen in volksgezondheid duidelijk worden, moeten pauzes worden genomen. Het organisme heeft tijd nodig voor voldoende regeneratie. Als geen gehoor wordt gegeven aan lichamelijke signalen, kunnen levensbedreigende complicaties optreden. Naast fysiek spanning, emotioneel stressfactoren moet ook worden geminimaliseerd. Conflicten, een hectische dagelijkse routine of talloze interpersoonlijke meningsverschillen kunnen een enorme mentale last zijn. Ontspanning technieken helpen om de gebeurtenissen van het dagelijks leven beter het hoofd te bieden en te verwerken. Daarnaast moeten cognitieve technieken worden toegepast wanneer cirkelende gedachten optreden en de getroffen persoon een sterke innerlijke onrust ervaart. Ademen technieken en duidelijke grenzen in alledaagse gebeurtenissen kunnen behulpzaam zijn bij het verlichten van symptomen. In staten van angst helpen bewustwordingsprocessen deze te minimaliseren. Voor zover de getroffen persoon hierbij hulp nodig heeft, dient hij of zij de medewerking van een therapeut te zoeken.