Woordenlijst verpleegkunde – van A tot Z

A

Zorg activeren

Het activeren van zorg is een must voor alle vormen van zorg – in het ziekenhuis, verpleeghuis of poliklinisch thuis. Het gaat om de zorg voor de persoon die zorg nodig heeft, op basis van zijn of haar bestaande capaciteiten. Hij wordt alleen ondersteund waar hij absoluut hulp nodig heeft en leert bepaalde tekorten te overwinnen of te compenseren.

Bejaardentehuis, bejaardentehuis, verpleeghuis.

In principe zijn er drie verschillende typen woningen:

  • Bejaardentehuis: De bewoners wonen relatief zelfstandig in kleine appartementen. Wel bestaat de mogelijkheid om samen met anderen in de gemeenschap te eten.
  • Bejaardentehuis: Er zijn kamers of kleine appartementen beschikbaar, maar de bewoners worden verlost van huishoudelijke taken zoals schoonmaken of koken. Er wordt ook verpleegkundige zorg verleend.

In de meeste voorzieningen voor intramurale ouderenzorg is tegenwoordig een combinatie van de traditionele ouderenwoningen, bejaardentehuizen en verpleeghuizen voor ouderen onder één dak te vinden.

B

Behandeling zorg

Bezoekdienst

Op verzoek kunnen adviescentra een bezoekdienst regelen. Het ondersteunt verzorgende familieleden wanneer zij een paar uur van huis moeten zijn en de zorgbehoevende persoon niet alleen willen laten: de bezoekers praten bijvoorbeeld met de zorgbehoevende, gaan wandelen mee, help ze met boodschappen doen of lees ze voor. De meeste bezoekers zijn leken die een opleiding hebben gevolgd.

"Zorg

Zorgbehoevende mensen die thuis worden verzorgd, hebben recht op aanvullende zorgvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zorggroepen voor dementiepatiënten, helperskringen om verzorgende naasten urenlang te ontlasten, dagopvang in kleine groepen of individuele zorg door erkende hulpverleners.

“Voogdijwet

De wet op de voogdij regelt de belangen van mensen die juridische ondersteuning nodig hebben (voogdij). Dit kunnen bijvoorbeeld gehandicapten zijn of mensen die lijden aan dementie. Het uitvoerende orgaan is de voogdijrechtbank. Deze wijst een voogd voor de patiënt aan, bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijke professionele voogd.

D

Zorg voor dementie

De ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie vereisen speciale zorg en aandacht. Niet alleen voor geriatrische zorgverleners, maar ook voor familieleden worden aanvullende trainingen en zorgcursussen aangeboden. Ze zijn ontworpen om hen te helpen beter in te spelen op de specifieke behoeften van dementiepatiënten. Van bijzonder belang in de dementiezorg zijn de activerende zorg en alle maatregelen die de persoon met dementie helpen een vaste dagstructuur voor zichzelf te krijgen.

Demografie

E

Hulpbijdrage

Mensen in de thuiszorg (zorggraad 1 t/m 5) hebben recht op een zogenaamde opvangbijdrage. Er is maximaal 125 euro per maand beschikbaar voor de persoon die zorg nodig heeft voor geoormerkte diensten om de lasten voor verzorgende familieleden te verlichten en de onafhankelijkheid in het dagelijks leven te bevorderen. Het bedrag kan worden gebruikt voor dag- of nachtzorg, kortdurende zorg, dienstverlening door zorgdiensten of voor aanbiedingen om mensen te ondersteunen in hun dagelijks leven.

Vervangende zorg is een andere term voor preventieve zorg (zie aldaar).

F

Casemanager

Er bestaat een wettelijke aanspraak op individueel en integraal zorgadvies (casemanagement) vanuit het fonds langdurige zorg. Zogenaamde casemanagers adviseren de getroffenen en hun naasten over de zorguitkeringen van de verzekeringsfondsen, verzorgen de aanvraag en andere formaliteiten en stellen samen met de zorgbehoevende en zijn of haar familie een individueel zorgplan op.

“Tijd voor gezinszorg

G

“Basiszorg

Basiszorg omvat verpleegkundige hulp bij alledaagse en vitale zaken zoals eten, persoonlijke hygiëne, uitscheidingsprocedures, aankleden of naar bed gaan.

Huishouden of hulp bij het uitvoeren van medische voorschriften (bijvoorbeeld het verstrekken van medicijnen) vallen hier niet onder.

H

'Thuisverpleegkundige zorg

  • als ziekenhuisbehandeling noodzakelijk maar niet haalbaar is (ziekenhuisvermijdingszorg)
  • als intramurale behandeling kan worden vermeden of verkort door thuisverpleegkundige zorg (ziekenhuisvermijding van verpleegkundige zorg)
  • als de zorg bedoeld is om het succes van de medische behandeling te verzekeren (veiligheidszorg)

Huishoudelijke zorg

Boodschappen doen, de was doen, stofzuigen en opruimen zijn geen verpleegdiensten. Niettemin vormen ze een essentieel onderdeel van de thuiszorg van een persoon die zorg nodig heeft. Ze worden bijvoorbeeld geleverd door Mobile Social Services (MSD).

'Hulpmiddel betekent

'Hospice

Een hospice is een voorziening waar terminaal zieke mensen worden begeleid in hun laatste levensfase. De stervende krijgt uitgebreide verpleging en pastorale zorg. Er zijn poliklinische en intramurale hospiceverenigingen, evenals speciale kinderhospices.

K

Ziekenhuisvermijdingszorg

Ziekenhuisvermijdende zorg omvat de noodzakelijke behandeling, basiszorg en huishoudelijke zorg. Hierop bestaat recht voor maximaal vier weken per ziektegeval (in uitzonderlijke gevallen is verlenging mogelijk).

Kortdurende zorg

M

“MD/MDK

De Medische Dienst (MD) is de sociaal-medische advies- en beoordelingsdienst van de wettelijke ziektekosten- en langdurige zorgverzekering. De arts wordt onder meer betrokken bij de beoordeling om de zorgbehoefte en de zorggraad vast te stellen. Het is ook verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de zorgdiensten.

“Medicproof GmbH

Medicproof is de medische dienst van particuliere zorgverzekeraars. Het is een dochteronderneming van het Verbond van Particuliere Zorgverzekeraars. Net als MD maakt Medicproof gebruik van huisbezoeken om bijvoorbeeld te beoordelen welk zorgniveau er beschikbaar is.

“Multigeneratiewoningen

N

“Nationale Actiealliantie voor mensen met zeldzame ziekten (NAMSE)

“Nachtzorg

Nachtzorg behoort samen met dagzorg tot de deels intramurale zorgvormen. Overdag zorgen familieleden zelf thuis voor de zorgbehoevende persoon. 's Nachts wordt hij of zij verzorgd in een verpleeghuis. Semi-klinische zorg zorgt ook voor het noodzakelijke vervoer van een zorgbehoevende persoon van zijn woning naar het verpleeghuis en terug.

P

“Zorgdocumentatie

Of het nu in een verpleeghuis is of thuis tijdens poliklinische zorg – alle individuele verpleegstappen moeten volledig worden gedocumenteerd. Dit omvat de maatregelen van de basis- en behandelingszorg, de toegediende medicatie en een vermelding van de huidige toestand van de persoon die zorg nodig heeft.

“Zorgtoeslag

“Zorggraden

  • Zorggraad 1 – kleine beperkingen
  • Zorggraad 2 – aanzienlijke beperking van de zelfstandigheid of capaciteiten
  • Zorggraad 3 – ernstige beperkingen van de zelfstandigheid of capaciteiten
  • Zorggraad 4 – meest ernstige beperkingen van de zelfstandigheid of capaciteiten
  • Zorggraad 5 – meest ernstige beperkingen van de zelfstandigheid of capaciteiten met speciale vereisten voor verpleegkundige zorg.

Zorgcursussen

Als u voor een familielid zorgt of als vrijwilliger wilt zorgen voor iemand die zorg nodig heeft, kunt u deelnemen aan een gratis zorgcursus op kosten van uw zorgverzekeringsfonds (zorgverzekeraars zijn verplicht dergelijke gratis cursussen aan te bieden). In deze cursussen leert u bijvoorbeeld goede mondverzorging of het gebruik van hulpmiddelen. In bepaalde gevallen kan begeleiding en training ook plaatsvinden in de thuisomgeving van de zorgbehoevende.

Het zorgcontract wordt gesloten tussen de zorgbehoevende en de ambulante zorgdienst. Het bevat alle overeengekomen diensten die de zorgdienst moet leveren. Hierin moet ook aandacht worden besteed aan het delen van de kosten van de ziektekosten- en langdurige zorgverzekeringen. Wanneer de zorgsituatie verandert, moet ook het zorgcontract worden aangepast.

S

” Seniorenresidentie

Gedeelde appartementen (WG’s) bieden senioren de mogelijkheid om op oudere leeftijd een zelfstandig leven te leiden terwijl ze samen zijn met andere mensen. Bij ziekte of verpleging zorgen de huisgenoten voor elkaar of huren zij externe zorgverleners in (zorghuisgenoten). Voor veel senioren is de WG dan ook een alternatief voor een bejaardentehuis.

In tegenstelling tot poliklinische of thuiszorg wordt de zorgbehoevende persoon verzorgd en verzorgd in een verpleeghuis of kortdurende zorginstelling.

T

Dagopvang behoort samen met nachtzorg tot de deels intramurale zorgvormen. Zorgbehoevende mensen worden overdag verzorgd in een verpleeghuis of kinderdagverblijf. Daar krijgen ze niet alleen maaltijden en verpleegkundige zorg, maar wordt er ook nadruk gelegd op fysieke en mentale activering. De bezoekers krijgen een dagelijkse structuur, zonder welke ze thuis sneller achteruit zouden gaan.

“Gedeeltelijke intramurale zorg

Gedeeltelijk intramurale zorg betekent dat een deel van de zorg poliklinisch wordt verleend door familieleden en het andere deel wordt verleend in een intramurale zorginstelling. De verzorgende gezinsleden worden zo een deel van de dag ontlast. De bekendste voorbeelden zijn dag- en nachtzorg.

U

Overgangszorg

V

" Preventieve zorg

Volmacht voor de gezondheidszorg

Met een zorgvolmacht machtigt u een persoon naar keuze om namens u beslissingen te nemen. U kunt deze persoon volmacht geven voor alle of slechts bepaalde verantwoordelijkheidsgebieden. De gemachtigde wordt dus de vertegenwoordiger van uw testament.

W

” Woonhok

“Aanpassing van de huisvesting

Met de term ‘woningaanpassing’ worden renovatiemaatregelen in de eigen woning bedoeld die ertoe strekken de leefomgeving aan te passen aan de bijzondere behoeften van de persoon die zorg of hulp nodig heeft. Bovenal moet de veiligheid worden vergroot door mogelijke bronnen van gevaar, zoals gladde vloeren of struikelgevaar, te elimineren (valpreventie). Het verpleegkundig zorgverzekeringsfonds kan op aanvraag een kostensubsidie ​​verlenen voor de conversiemaatregelen.