Geestelijke ontwikkeling: functie, taken, rol en ziekten

Ieder mens maakt in de loop van zijn of haar leven een psychologische ontwikkeling door. Mentale en spirituele vermogens worden uitgebreider en mogelijkheden voor actie en motieven veranderen.

Wat is psychologische ontwikkeling?

Het psychologische volwassenheidsniveau stelt een individu in staat zijn weg te vinden in zijn omgeving en zich gepast te gedragen om aan zijn behoeften te voldoen. De psyche van een persoon blijft zich gedurende het hele leven ontwikkelen in even vaste en universele stappen als de lichaamsbouw​ Het ontwikkelingsproces begint al bij een leeftijd van één tot twee maanden. Het kind begint dan al contact te maken met zijn omgeving. Tot ongeveer zes jaar zal het kind de manier waarop het contact maakt met zijn omgeving voortdurend veranderen, zijn persoonlijkheid ontwikkelen en volwassen activiteiten leren door middel van imitatie. Een baby neemt zijn omgeving nog steeds op een zeer objectgeoriënteerde manier waar. Dit betekent dat bijna elk object dat in zicht is, wordt vastgepakt en in de mond​ Al in de negende levensmaand vindt een belangrijke stap in de psychologische ontwikkeling plaats: het kind registreert dat er objecten buiten zijn directe omgeving zijn en ziet zichzelf als onderdeel van een omgeving. Vanaf ongeveer 9 jaar begint de ontwikkeling van persoonlijkheid. Er worden afkeer gevormd (bijvoorbeeld tegen bepaalde voedingsmiddelen) en er ontwikkelt zich steeds meer een vrije wil. Het speelgedrag van een kind ontwikkelt zich continu tot ongeveer 2 jaar. Een baby speelt grotendeels alleen en betrekt zijn omgeving niet. Tot ongeveer het derde levensjaar verandert het speelgedrag niet significant. Op 6-jarige leeftijd begint het kind andere mensen of poppen in zijn spel op te nemen. Daarbij imiteert het kind ook ervaren handelingen. Het imiteert bijvoorbeeld de interacties tussen moeder en vader. In de interactie met andere mensen probeert het kind ook uit welke actie bij zijn tegenhanger welke reactie uitlokt. Op deze manier leert de psyche van het kind welke gedragingen het gewenste resultaat opleveren (bijv. Het verlangen naar aandacht) en welke niet. Het is daarom belangrijk dat het gedrag van de volwassen zorgverleners tijdens deze fase betrouwbaar is. Totdat de school volwassen is, kan iemand het standpunt van een ander niet innemen. Het inlevingsvermogen ontwikkelt zich pas rond de leeftijd van 7. Het vormingsproces gaat dan door tot ongeveer de leeftijd van 14. Vanaf ongeveer de leeftijd van 16 is een persoon in staat om zijn of haar concrete acties in verband te brengen met de gevolgen voor de toekomst. : nog een belangrijke mijlpaal in de psychologische ontwikkeling. Tijdens de puberteit vindt een vergaande psychologische ontwikkeling plaats. Het individu leert verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen. Tegelijkertijd is de fase van de puberteit de meest ontwrichtende tijd in de psychologische ontwikkeling van de mens, aangezien psychologische en fysieke volwassenheid meestal ver uit elkaar liggen. Op hoge volwassen leeftijd ondergaat de psyche een radicale verandering. Gerontopsychologie houdt zich bezig met de uitdrukking van bepaalde psychologische verschijnselen die verband houden met iemands ouderdom.

Functie en taak

Psychologische ontwikkeling is een even belangrijke ontwikkeling voor een persoon als die van de lichaamsbouw​ In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vindt het niet automatisch plaats, maar vereist het continue begeleiding door externe prikkels zoals rolmodellen en leerinhoud. Belangrijk voor de psychologische ontwikkeling is een stabiele en veilige omgeving waarin in basisbehoeften wordt voorzien. Het psychologische volwassenheidsniveau stelt het individu in staat zijn weg te vinden in zijn omgeving en zich gepast te gedragen om aan zijn behoeften te voldoen.

Ziekten en kwalen

Vertragingen in psychische ontwikkeling en daarmee samenhangende gedragsproblemen zijn meestal niet fysiek verklaarbaar (bijvoorbeeld door hersenen schade), maar ze worden in de overgrote meerderheid van de gevallen verworven. Voor een gezonde psychologische ontwikkeling is het daarom onontbeerlijk dat kinderen een omgeving vinden die hun ontwikkeling bevordert en hen aandachtig begeleidt. Toonaangevende psychologen gaan ervan uit dat zelfs relatief kleine verstoringen een blijvende negatieve invloed kunnen hebben op de psychologische ontwikkeling van een kind. Het lijkt bijvoorbeeld nadelig te zijn voor de rijping van de psyche als ouders voorkomen dat hun kinderen hun eigen ervaringen opdoen door te krachtig in te grijpen. Kinderen van zogenaamde 'helikopterouders' hebben de neiging zich op latere leeftijd slecht aan externe omstandigheden aan te passen. Werkelijke lichamelijke ziekten zijn slechts zelden terug te voeren op een onderontwikkelde psyche. Desalniettemin lijkt er een verband te bestaan ​​tussen een onderontwikkelde psyche en de ontwikkeling van Depressie​ De reden hiervoor is volgens artsen en psychologen dat mensen die door hun gedrag blijvende afwijzing hebben ervaren, een grotere neiging hebben om zich op volwassen leeftijd terug te trekken, waardoor depressieve episodes kunnen ontstaan.