Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Wat is de zwangerschapsuitkering? De moederschapsuitkering is een uitkering voor moeders om inkomen te verzekeren gedurende de periode waarin arbeid ter bescherming van de moeder verboden is. Het kan ten vroegste zeven weken voor de berekende geboortedatum worden aangevraagd. De moederschapsuitkering wordt betaald door de wettelijke zorgverzekeraars en … Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Waar kan ik een zwangerschapsuitkering aanvragen? | Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Waar kan ik een zwangerschapsuitkering aanvragen? Vrijwillige of verplicht verzekerde aanstaande moeders kunnen een zwangerschapsuitkering rechtstreeks aanvragen bij de wettelijke zorgverzekeraar waarbij ze verzekerd zijn. Om een ​​werkgeverstoelage te ontvangen, moet ook een medisch attest dat de verwachte bevallingsdatum bevestigt, aan de werkgever worden overhandigd. Moeders in verwachting … Waar kan ik een zwangerschapsuitkering aanvragen? | Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Hoe vloeit de moederschapsuitkering naar de belastingaangifte? | Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Hoe komt de zwangerschapsuitkering in de belastingaangifte? Zowel de kraamgelduitkering als de kraamgelduitkering van de werkgever zijn over het algemeen belastingvrij. De voordelen moeten wel in de belastingaangifte worden ingevuld. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 moet de kraamgelduitkering worden ingevuld in regel zesennegentig in het hoofdformulier … Hoe vloeit de moederschapsuitkering naar de belastingaangifte? | Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Is er een zwangerschapsuitkering van toepassing? | Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Is er sprake van een zwangerschapsuitkering? De moederschapsuitkering is over het algemeen niet koppelbaar. Geoormerkte sociale uitkeringen, zoals moederschapsuitkering, opvoedingstoelage, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering of huurtoeslag, dienen om het bestaansminimum te garanderen. Deze voordelen zijn op geen enkele manier koppelbaar. Bijzonderheden zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke ambtenaren Zwangerschapsverlof is speciaal geregeld … Is er een zwangerschapsuitkering van toepassing? | Kraamgeld - Alles rond het onderwerp!

Hoe kan ik het bedrag berekenen? | Uitkering bij zwangerschapsverlof

Hoe kan ik het bedrag berekenen? De hoogte van de zwangerschapsuitkering is afhankelijk van het inkomen van de vrouw die het aanvraagt: Het uitgekeerde bedrag is gelijk aan het netto-inkomen van de verzekerde vrouw. De zorgverzekering keert echter niet meer uit dan 13 euro per dag. Dus als het inkomen van de (aanstaande) moeder hoger is... Hoe kan ik het bedrag berekenen? | Uitkering bij zwangerschapsverlof

Hoe lang is de uitkering bij zwangerschapsverlof beschikbaar? | Uitkering bij zwangerschapsverlof

Hoe lang is de zwangerschapsverlofuitkering beschikbaar? De moederschapsuitkering wordt betaald tijdens de zwangerschapsbeschermingsperiode. De zwangerschapsbeschermingsperiode begint zes weken voor en eindigt acht weken na de berekende geboortedatum. Als het kind te vroeg wordt geboren of een bewezen handicap heeft, wordt de moederschapsbeschermingsperiode van acht weken na de geboorte … Hoe lang is de uitkering bij zwangerschapsverlof beschikbaar? | Uitkering bij zwangerschapsverlof

Mag ik op vakantie gaan met een arbeidsverbod? | Werkverbod tijdens zwangerschap

Mag ik met een arbeidsverbod op vakantie? Tijdens een arbeidsverbod is het in principe ook toegestaan ​​om op vakantie te gaan. Om hier zeker van te zijn, is het echter raadzaam om vooraf een arts te laten bevestigen dat uw vakantie onschadelijk is voor uw gezondheid. Het kan … Mag ik op vakantie gaan met een arbeidsverbod? | Werkverbod tijdens zwangerschap

Heeft het werkverbod gevolgen voor mijn ouderschapsbijslag? | Werkverbod tijdens zwangerschap

Heeft het arbeidsverbod gevolgen voor mijn ouderschapsuitkering? De ouderschapsuitkering kan worden uitbetaald tot 14 maanden na de geboorte van het kind. Een verbod op tewerkstelling tijdens de zwangerschap heeft geen invloed op de hoogte van de ouderschapsuitkering, aangezien de berekening ervan gebaseerd is op het loon van 12 maanden … Heeft het werkverbod gevolgen voor mijn ouderschapsbijslag? | Werkverbod tijdens zwangerschap

Ziet het arbeidsverbod er anders uit als u een tweeling verwacht? | Werkverbod tijdens zwangerschap

Ziet het arbeidsverbod er anders uit als je in verwachting bent van een tweeling? Wanneer een kind op het punt staat geboren te worden, voorziet de Wet kraamzorg in beschermingstermijnen van 6 weken voor de geboorte tot minimaal 8 weken na de bevalling. Als er sprake is van een tweeling- of meerlingzwangerschap, veranderen deze perioden dienovereenkomstig. Een verbod op het in dienst nemen van… Ziet het arbeidsverbod er anders uit als u een tweeling verwacht? | Werkverbod tijdens zwangerschap