Corona-vaccinaties: bijwerkingen, allergieën, langetermijneffecten

Vaccinatiereacties – vervelend maar heel normaal

Volgens de huidige stand van zaken worden de tot nu toe goedgekeurde Corona-vaccins over het algemeen goed verdragen. Relatief veel gevaccineerde personen ervaren echter vaccinatiereacties. Strikt genomen zijn dit geen bijwerkingen, maar eerder de natuurlijke reacties van het immuunsysteem op de vaccinatie. Deze omvatten griepachtige symptomen die na twee tot drie dagen verdwijnen, of pijn en roodheid in het vaccinatiegebied.

Sterker nog, dergelijke reacties komen bij de Corona-vaccins vaker voor dan na veel andere vaccinaties. Eén mogelijke reden: het immuunsysteem reageert heel goed, en misschien beter, op moderne vaccins dan op veel klassieke vaccins. Dit heeft als voordeel dat ze een zeer goede bescherming bieden tegen infecties en vooral tegen ernstige ziekteverlopen. Verhoogde en sterkere vaccinatiereacties zijn daarom het onaangename maar onschadelijke gevolg van de goede immuunrespons.

Als u na een coronavaccinatie echter geen vaccinreacties waarneemt, betekent dit niet dat uw vaccinrespons zwak is. In feite merken de meesten helemaal geen vaccinreacties op, maar ontwikkelen ze doorgaans een zeer goede immuunbescherming.

Vaak voorkomende vaccinatiereacties en bijwerkingen

 • Fever
 • Hoofdpijn
 • milde tot matige pijn en zwelling op de injectieplaats
 • Vermoeidheid
 • pijn in één extremiteit
 • Duizeligheid
 • Rillingen @
 • spierpijn
 • griepachtige symptomen
 • uitslag
 • diarree
 • hartkloppingen
 • hartkloppingen

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse Food and Drug Administration (CDS) meldde bijvoorbeeld na toediening van het mRNA-vaccin ongeveer 50 procent van de gevaccineerden symptomen na de eerste dosis en ongeveer 69 procent na de tweede dosis.

Jongere mensen hebben meer kans op dergelijke symptomen na coronavaccinatie. Dit is niet verrassend, omdat hun immuunsysteem krachtiger is dan dat van ouderen. Hetzelfde geldt voor vrouwen, wier immuunsysteem doorgaans actiever is dan dat van mannen.

Allergische reacties

Allergische reacties op vaccinaties zijn echte bijwerkingen. Ze zijn in principe niet ongewoon en kunnen ook optreden na toediening van de Corona-vaccins.

Het algemene vaccinatieadvies voor Corona geldt daarom ook voor mensen met een allergie. Iedereen die in het verleden al een ernstige allergische reactie heeft gehad (ongeacht de stof), moet dit vóór de vaccinatie met zijn arts bespreken. Het Paul Ehrlich Instituut beveelt ook aan dat artsen mensen met allergieën gedurende ten minste 30 minuten na de coronavaccinatie observeren op reacties.

Bij een allergische shock kan zo snel medische hulp geboden worden. Getroffen personen herstellen hierdoor snel. Volgens de huidige aanbevelingen mogen zij echter geen nieuwe dosis van het Corona-vaccin krijgen.

Covid-arm

Sommige gevaccineerde personen ervaren vertraagde symptomen – met name vier tot elf dagen na vaccinatie – in de gevaccineerde extremiteit: roodheid, zwelling, jeuk, pijn. Uit onderzoek van weefselmonsters (biopten) is gebleken dat het om een ​​immuunreactie gaat waarbij vooral T-cellen betrokken zijn, die zich pas later in de loop van de immuunreactie ontwikkelen. De klachten zijn echter in principe onschadelijk en kunnen goed behandeld worden met koeling en eventueel cortisone.

Cerebrale veneuze trombose

Dergelijke tromboses zijn in verband met de Corona-vaccinatie vooral waargenomen na toediening van de vectorvaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson – ongeveer tien keer vaker dan bij de mRNA-vaccins. Deskundigen vermoeden een ‘klasse-effect’ – wat betekent dat de bijwerking ook zou kunnen optreden bij het Spoetnik V-vaccin, dat ook op vectoren is gebaseerd.

Omdat sinusvenetrombose vrijwel uitsluitend bij jongere mensen voorkomt, wordt het op vectoren gebaseerde vaccin van het Permanent Comité voor Vaccinatie (Stiko), AstraZeneca en Johnson & Johnson momenteel alleen aanbevolen voor mensen van 60 jaar en ouder.

Jongeren die op dit moment niet de mogelijkheid hebben om zich te laten vaccineren met een van de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer of Moderna en die op dit vlak niet verdacht zijn, kunnen na overleg met hun arts toch een vectorvaccin laten toedienen. Dit kan zinvol zijn als het persoonlijke risico op een ernstig verloop van een Sars Cov-2-infectie (bijvoorbeeld als gevolg van zwaar roken, ernstige obesitas of ernstige longziekte) groter is dan het risico op sinusvenetrombose.

Nog onbekende bijwerkingen?

Ernstige allergische reacties en hersenveneuze trombose zijn de enige ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij Corona-vaccinatie. En ze zijn, zoals gezegd, zeer zeldzaam.

Hartspierontsteking

zwelling in het gezicht

Ook worden gevallen onderzocht waarin zwelling van het gezicht optrad bij individueel gevaccineerde personen in verband met de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer. Deze hadden echter alleen betrekking op overeenkomstige delen van het gezicht van personen bij wie eerder rimpels waren opgevuld met behulp van zogenaamde fillers zoals hyaluronzuurcollageen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoekt momenteel nog het verband.

Het is nogal onwaarschijnlijk dat andere zeer zeldzame, vooral ernstige bijwerkingen van het Corona-vaccin later aan het licht zouden kunnen komen. Inmiddels zijn er wereldwijd miljoenen doses Corona-vaccin toegediend – andere zeer zeldzame bijwerkingen zouden dus inmiddels zijn opgemerkt.

Met eerdere vaccins was het anders. Ze werden op kleinere schaal gevaccineerd. Daarom werden zeldzame bijwerkingen pas binnen een veel langere periode zichtbaar.

Bijwerkingen op latere leeftijd?

De Corona-vaccins worden wereldwijd pas een paar maanden op grote schaal gevaccineerd. Alle tot nu toe geregistreerde bijwerkingen traden vrij snel op na de individuele vaccinaties – binnen dagen en weken, hooguit enkele maanden. Door de korte vaccinatieperiode is er nog niets bekend over mogelijke bijwerkingen op lange termijn die pas na jaren optreden.

In tegenstelling tot medicijnen hopen vaccins of hun metabolieten zich niet op in het lichaam. Uit eerdere vaccinaties is bekend dat bijwerkingen daarom meestal na uiterlijk enkele weken, maximaal enkele maanden, zichtbaar worden.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor auto-immuunreacties. Bij genetisch gepredisponeerde mensen kunnen ze worden veroorzaakt door een infectie, maar in zeldzame gevallen ook door bepaalde vaccinaties. Dit blijkt ook binnen enkele maanden na vaccinatie.

Zoals de zaken er nu voor staan, is het daarom onwaarschijnlijk dat er late bijwerkingen te verwachten zijn bij de momenteel goedgekeurde Corona-vaccins.

Sterfgevallen als gevolg van vaccinatie

Sterfgevallen als gevolg van Corona-vaccinatie zijn uiterst zeldzaam. Dit geldt ook voor de hierboven uiteengezette sterfgevallen die verband houden met cerebrale veneuze trombose. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat het inderdaad de vectorgebaseerde vaccins zijn die deze complicatie kunnen veroorzaken. Het is nu echter ook duidelijk dat onbeschermde mensen die Covid-19 oplopen veel vaker hersenveneuze trombose ontwikkelen dan gevaccineerde mensen.

Vooral bij deze kan echter niet worden uitgesloten dat de vaccinatiereacties het toch al sterk verzwakte lichaam hebben overbelast.

In ieder geval wordt elk sterfgeval dat nauw in de tijd verband houdt met een vaccinatie door de autoriteiten onderzocht.

Hoe worden bijwerkingen geregistreerd?

Net als bij andere vaccinaties worden alle afwijkingen in het temporele verband met de Corona-vaccinaties eerst door de artsen gemeld aan de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit en van daaruit aan het Paul Ehrlich Instituut (PEI).

Ook kunnen gevaccineerde personen zelf ongebruikelijke klachten, die direct na de vaccinatie optreden, melden bij de PEI. Op de website van PEI staat hiervoor een speciaal meldformulier.

De deskundigen van het PEI controleren of de gemelde klachten onder gevaccineerde personen vaker voorkomen dan normaal zou worden verwacht. De gedetailleerde rapporten hierover zijn openbaar beschikbaar op de website van het Paul Ehrlich Instituut.

Bovendien neemt twee procent van de gevaccineerden deel aan een nieuwe, directe meldprocedure. Met behulp van de SafeVac 2.0-app worden de vrijwillige deelnemers drie tot vier weken na elke vaccinatie gevraagd naar eventuele bijwerkingen. Ook zullen zij in de twaalf maanden na de vaccinatie regelmatig aangeven of zij ondanks de vaccinatie besmet zijn geraakt. Deze gegevens zullen de betrouwbaarheid en de duur van de vaccinatiebescherming helpen verduidelijken.

In verband met de Corona-vaccinatie is er diverse desinformatie opgedoken. Wij willen ze hier graag corrigeren.

Geen risico voor de vruchtbaarheid

Dit is een bijzonder tragische onjuiste berichtgeving. Dit komt omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat zwangere vrouwen daadwerkelijk de neiging hebben om Covid-19 ernstiger te krijgen dan niet-zwangere vrouwen. Vrouwen die een zwangerschap plannen kunnen daarom vooral baat hebben bij de vaccinatie. Het beschermt ook het kind – tijdens de zwangerschap en na de geboorte door de maternale antilichamen die aan het kind worden doorgegeven.

Verder treffen de vaccins sowieso slechts enkele lichaamscellen in de omgeving van de injectieplaats – ze bereiken geen eicellen of sperma.

Veranderen coronavaccins de genetische samenstelling?

mRNA-vaccins kunnen het menselijk genoom niet veranderen, al was het maar omdat hun structuur anders is. Daarom kunnen de geïnjecteerde genfragmenten niet gemakkelijk in menselijke chromosomen worden ingebracht. Bovendien dringen ze niet eens door tot in de celkern, waar de chromosomen zich bevinden, en worden ze na enkele dagen in de cel afgebroken.

De vectorvaccins van Johnson & Johnson en Astrzeneca bevatten DNA dat in de celkern wordt ingebracht. Adenovirussen (“verkoudheidsvirussen”) voeren deze taak uit. In tegenstelling tot HIV integreren ze hun genetisch materiaal niet in het genoom van de cel.

In dit geval zou echter een ander beschermingsmechanisme in werking treden: lichaamscellen waarin de adenovirussen zijn binnengedrongen presenteren de geïntroduceerde virale eiwitten op hun oppervlak. Dit activeert het immuunsysteem – de cellen worden vervolgens vernietigd.

Het is daarom uiterst onwaarschijnlijk dat coronavaccins het menselijk genoom kunnen veranderen en zo bijvoorbeeld kanker kunnen veroorzaken.

De vaccins werken niet – omdat gevaccineerde mensen ook sterven

De momenteel beschikbare coronavaccins bieden een zeer hoog beschermingsniveau tegen ernstige besmettingen met covid-19, maar voorkomen niet dat 100 procent van de mensen überhaupt besmet raakt – geen enkel vaccin kan dat. Daarom zijn er onder de miljoenen gevaccineerde mensen altijd mensen die ziek worden door Covid-19 en die als gevolg daarvan kunnen overlijden.

Houd er ook rekening mee dat het weken duurt voordat de vaccinbescherming volledig is opgebouwd. Tijdens deze fase neemt de kans op een ernstige ziekte geleidelijk af. Er worden echter keer op keer ernstige ziekteverschijnselen en ook sterfgevallen gemeld – bijvoorbeeld ook in verschillende verpleeghuizen waar kort na de vaccinatie een uitbraak van het coronavirus plaatsvond.