BNP en NT-proBNP

Wat is BNP?

BNP is een hormoon en speelt een belangrijke rol bij de regulering van de water-zoutbalans en de bloeddruk. BNP of zijn voorloper wordt voornamelijk geproduceerd door spiercellen in de hartkamers. Bovendien produceren de bijnieren en de hersenen ook BNP, maar slechts in kleine hoeveelheden.

De afkorting BNP staat voor “Brain Natriuretic Peptide”. Het Engelse woord voor hersenen verwijst naar het feit dat wetenschappers het hormonaal actieve eiwit voor het eerst ontdekten in de hersenen van varkens. ‘Natriuretisch’ betekent dat BNP de uitscheiding van natrium in de urine verhoogt.

BNP is nu ook bekend onder de toepasselijkere naam “B-type natriuretisch peptide”.

NT-proBNP

Net als BNP zelf is dit geschikt voor het vaststellen van hartinsufficiëntie (hartfalen). In feite geven artsen doorgaans de voorkeur aan NT-proBNP omdat het praktische voordelen heeft: het is stabieler en blijft dus langer in het bloed aanwezig dan actief BNP. Dit maakt NT-proBNP gemakkelijker te detecteren. Het is echter meer afhankelijk van leeftijd en nierfunctie dan BNP.

De BNP-waarde en de NT-proBNP-waarde zijn niet direct vergelijkbaar! Sommige factoren hebben zelfs meer invloed op NT-proBNP dan op BNP. Dit geldt bijvoorbeeld voor nierinsufficiëntie.

Natriuretische peptiden

Naast BNP bestaan ​​er nog andere natriuretische peptiden (peptide = klein eiwit). ANP (atriaal natriuretisch peptide) is bijzonder belangrijk. Net als BNP wordt het voornamelijk geproduceerd door hartspiercellen en aanvankelijk in de vorm van een voorloper. En het is ook betrokken bij de regulering van de water-zoutbalans.

Wanneer BNP en NT-proBNP bepalen?

 • Hartfalen: BNP en NT-proBNP helpen hartfalen te diagnosticeren of uit te sluiten, het beloop en de behandeling van de ziekte te monitoren en de prognose te beoordelen.
 • Pijn op de borst plus kortademigheid: Hier geven BNP en NT-proBNP (en andere parameters) aanwijzingen of de oorzaak in het hart of in de longen ligt (normale meetwaarden = liever geen hartgerelateerde oorzaak).
 • Angina pectoris en myocardinfarct: artsen gebruiken de meetwaarden van onder meer BNP en NT-proBNP om de prognose te beoordelen bij angina pectoris, acuut myocardinfarct en na een myocardinfarct.
 • Beoordeling van het risico op hartfalen: Bij patiënten met een risico op hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld diabetes) helpt het meten van BNP of NT-proBNP om een ​​afnemend hartminuutvolume in een vroeg stadium te detecteren.
 • Longembolie: het kan resulteren in rechter hartfalen. Parameters zoals BNP of NT-proBNP maken het mogelijk om het risico op een dergelijke complicatie en de prognose beter in te schatten.
 • potentieel hartbeschadigende medicijnen: BNP- of NT-proBNP-meting wordt gebruikt om de therapie te monitoren. Potentieel hartbeschadigende medicijnen zijn onder meer antracyclines en trastuzumab (gebruikt bij kankertherapie).

BNP en NT-proBNP: Normale waarden

Een BNP van minder dan 35 pg/ml en een NT-proBNP van minder dan 125 pg/ml worden over het algemeen als normaal beschouwd in de zin van: Er is hoogstwaarschijnlijk geen sprake van hartfalen.

Artsen vermoeden hartfalen als een patiënt de typische symptomen vertoont van kortademigheid (dyspnoe), vermoeidheid en het vasthouden van vocht (oedeem), bijvoorbeeld in de benen. Als deze symptomen binnen korte tijd optreden, kan de oorzaak acute hartinsufficiëntie zijn. Of dit daadwerkelijk het geval is, kan een arts beoordelen door BNP en/of NT-proBNP te meten:

Gemeten waarden

Betekenis

BNP < 100 pg/ml of

NT-proBNP < 300 pg/ml

acuut hartfalen zeer onwaarschijnlijk

BNP ≥ 100 pg/ml of

NT-proBNP ≥ 300 pg/ml

Acuut hartfalen waarschijnlijk

Gemeten waarden

Betekenis

BNP < 35 pg/ml of

NT-proBNP < 125 pg/ml

chronisch hartfalen zeer onwaarschijnlijk

BNP ≥ 35 pg/ml of

NT-proBNP ≥ 125 pg/ml

Chronisch hartfalen mogelijk

Hartfalen kan niet worden gediagnosticeerd op basis van alleen BNP/NT-proBNP-metingen! Hiervoor zijn aanvullende onderzoeken nodig (vooral een cardiale echografie). Bovenstaande waarden zijn tevens richtwaarden volgens de European Society of Cardiology. Verschillende factoren (bijvoorbeeld geslacht) beïnvloeden de grenswaarden voor de betreffende patiënt (zie hieronder).

Bij het interpreteren van de gemeten waarden moeten artsen er rekening mee houden dat naast een verzwakte hartspier nog vele andere factoren de bloedwaarden van BNP en NT-proBNP beïnvloeden. De BNP- en NT-proBNP-standaardwaarden zijn bijvoorbeeld onder meer afhankelijk van de leeftijd en het geslacht van de patiënt: ze nemen toe met de levensjaren en zijn bij vrouwen over het algemeen hoger dan bij mannen.

De volgende tabel geeft een oriëntatie op NT-proBNP-standaardwaarden (normale waarden) in pg/ml:

Leeftijd

vrouw

mannetje

tot 2 dagen

321 – 11.987 pg/ml

3 om 11 dagen

263 – 5.918 pg/ml

12 dagen tot 12 maanden

37 – 646 pg/ml

1 tot 3 jaar

< 320 pg/ml

4 tot 6 jaar

< 190 pg/ml

7 tot 9 jaar

< 145 pg/ml

10 jaar

< 112 pg/ml

11 jaar

< 317 pg/ml

12 jaar

< 186 pg/ml

13 jaar

< 370 pg/ml

14 jaar

< 363 pg/ml

15 jaar

< 217 pg/ml

16 jaar

< 206 pg/ml

17 jaar

< 135 pg/ml

18 tot 44 jaar

< 130 pg/ml

< 86 pg/ml

45 tot 54 jaar

< 249 pg/ml

< 121 pg/ml

55 tot 64 jaar

< 287 pg/ml

< 210 pg/ml

65 tot 74 jaar

< 301 pg/ml

< 376 pg/ml

van 75 jaar

< 738 pg/ml

< 486 pg/ml

De meetwaarde voor BNP en NT-proBNP kan ook worden uitgedrukt in de eenheid nanogram per liter (ng/l) in plaats van picogram per milliliter (pg/ml). De waarden komen met elkaar overeen, dat wil zeggen 1 ng/l = 1 pg/ml.

Ernst en prognose bij hartfalen

Deze laboratoriumwaarden zijn ook nuttig voor het beoordelen van de prognose van een patiënt. Als NT-proBNP in de loop van de tijd afneemt bij patiënten met hartfalen, duidt dit op een afnemend risico op cardiovasculaire complicaties.

Wanneer zijn BNP en NT-proBNP verhoogd?

Wanneer BNP en NT-proBNP in het bloed verhoogd zijn, is dit in veel gevallen te wijten aan hartfalen. Een blik op de afgifte en werking van het hormoon verklaart waarom:

Laat los als de druk stijgt

Wanneer de druk in het hart stijgt, laten de hartspiercellen de natriuretische hormonen BNP en ANP vrij (elk als voorloper, waaruit vervolgens de actieve hormonen ontstaan). Beide hormonen zorgen ervoor dat de nieren meer natrium en water uitscheiden (natriuretisch en diuretisch effect). Dit vermindert het bloedvolume – de bloeddruk daalt, wat het hart ontlast.

Drukverhoging in zwak hart

De toename van de druk in het hart kan verschillende oorzaken hebben. Soms is een bijzonder grote hoeveelheid bloed in de bloedbaan of een zeer hoge bloeddruk verantwoordelijk. De druk in het hart stijgt echter ook als het hart zwak is:

De kracht van een verzwakte hartspier is niet voldoende om het bloed efficiënt door het lichaam te pompen. Als gevolg hiervan komt het in het hart terecht. Hierdoor stijgt de druk, waarna de hartspiercellen BNP en ANP vrijgeven.

Andere oorzaken van verhoogde meetwaarden

Naast hartfalen kunnen ook andere factoren de BNP en NT-proBNP verhogen. Hier is een lijst met andere belangrijke oorzaken:

 • andere hartziekten zoals klepdefecten, atriumfibrilleren, verdikking van de hartspier (door ziekte of bij wedstrijdsporters)
 • Nierzwakte (nierinsufficiëntie)
 • Hoge bloeddruk (hypertensie)
 • Hoge druk in de longen (pulmonale hypertensie)
 • Diabetes
 • Stroke
 • “Bloedvergiftiging” (sepsis)
 • Hyperthyreoïdie (overactieve schildklier)
 • Het gebruik van bètablokkers (bijvoorbeeld voor hartfalen, hoge bloeddruk)

Daarnaast kan fysieke stress kort voor of tijdens de bloedafname een reden zijn voor een te hoge BNP/NT-proBNP-waarde. Deze stijging is echter slechts van korte duur.

Wanneer is BNP of NT-proBNP verlaagd?

BNP en NT-proBNP kunnen niet te laag zijn (er is geen ondergrens). Sommige factoren kunnen er echter voor zorgen dat de meetwaarden lager zijn dan normaal.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u ernstig overgewicht heeft (obesitas), maar ook tijdens behandeling met ACE-remmers en diuretica. Artsen schrijven beide groepen actieve ingrediënten voor bij onder meer chronisch hartfalen en hoge bloeddruk.

Bij patiënten die ARNI gebruiken is de NT-proBNP-waarde geschikt om de voortgang te monitoren – maar niet de BNP-waarde, omdat deze door het medicijn stijgt. De momenteel beschikbare ARNI is sacubitril/valsartan.

BNP/NT-proBNP-waarde te hoog: wat te doen?

Als hartfalen een mogelijke of waarschijnlijke verklaring is voor een verhoogde BNP en/of NT-proBNP, zal de arts verder onderzoek doen. Ze zijn nodig om het vermoeden van hartfalen te bevestigen. Een echografie van het hart (echocardiografie) is bijzonder belangrijk. Als vervolgens de diagnose hartfalen wordt gesteld, start de arts een passende therapie.

Andere pathologische oorzaken van BNP- of NT-proBNP-verhoging (bijv. nierfunctiestoornis) moeten ook op passende wijze worden behandeld zodra de diagnose is bevestigd.

Vraag uw arts ook wat u kunt doen om uw gezondheid te verbeteren als u verhoogde BNP/NT-proBNP-waarden heeft.