Abortus: procedure, deadlines, kosten

Onbedoeld zwanger – de statistieken

Voor veel – soms heel jonge – vrouwen is het geen prettige verrassing als de zwangerschapstest positief is. Een flink aantal besluit om het kind niet uit te dragen. Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek kozen in 100,000 ongeveer 2020 zwangere vrouwen voor abortus. Dit betekent een lichte daling (van ongeveer 0.9 procent) vergeleken met het jaar ervoor.

Abortus – een moeilijke beslissing

De beslissing om abortus te plegen is niet eenvoudig. Naast medische aspecten zijn ook persoonlijke, ethische en juridische kwesties van belang. Abortussen zijn onderwerp van soms verhitte maatschappelijke en politieke debatten, omdat de keuzevrijheid van de vrouw op gespannen voet staat met de bescherming van het ongeboren kind.

Abortus in Duitsland: juridische situatie

Volgens artikel 218 van het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB) is abortus in principe illegaal en strafbaar, maar blijft op grond van de zogenaamde adviesregeling onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van straf. Het is ook mogelijk om een ​​zwangerschap af te breken op basis van een medische of criminologische indicatie; het is dan niet illegaal.

Adviseringsregeling

De begeleidingsregeling bepaalt dat een abortus onbestraft blijft als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De zwangere vrouw moet zelf de abortus aanvragen (niet bijvoorbeeld de vader van de vrouw of de vader van het kind).
  • De vrouw moet minstens drie dagen vóór de procedure advies inwinnen bij een door de staat erkend adviescentrum (advies bij zwangerschapsconflicten).
  • Het consult mag niet worden uitgevoerd door dezelfde arts die vervolgens de abortus uitvoert.

Procedure van de zwangerschapsconflictbegeleiding

Als u een abortus wenst (medisch met de abortuspil of operatief door middel van zuigkracht), moet u eerst advies inwinnen bij een door de staat erkend kantoor, bijvoorbeeld bij “Pro Familia”. Contactgegevens van erkende adviescentra bij u in de buurt vindt u hier.

Zwangerschapsconflictbegeleiding kan op jouw verzoek anoniem plaatsvinden. De vertrouwenspersoon moet het gesprek open houden. Met andere woorden: hij of zij mag uw beslissing voor of tegen het ongeboren kind niet beïnvloeden. Daarnaast is de vertrouwenspersoon gebonden aan het beroepsgeheim.

Soms raadt de consulent aan dat een zwangere vrouw aan het einde van het consult nog een afspraak maakt voordat haar een consultatiecertificaat wordt uitgereikt. Hij of zij mag dit echter alleen doen als er daarna nog voldoende tijd is om de zwangerschap binnen de wettelijk toegestane termijn (12 weken na de bevruchting) af te breken, als de vrouw dat wenst.

Medische of criminologische indicatie

Medische indicatie

Een abortus is niet onrechtmatig als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is of er een risico bestaat op ernstige aantasting van haar lichamelijke of geestelijke gezondheid en dit gevaar niet op een andere, voor de vrouw redelijke wijze kan worden afgewend.

  • De arts mag de medische indicatie niet onmiddellijk geven nadat hij de vrouw op de hoogte heeft gesteld van de diagnose, maar niet eerder dan drie volle dagen daarna – tenzij het leven van de zwangere vrouw in direct gevaar is.
  • Voorafgaand aan de afgifte moet de arts de vrouw informeren over de medische aspecten van abortus en over de mogelijkheid van psychosociale begeleiding. De arts moet de vrouw op haar verzoek contacten geven met adviescentra.

Criminologische indicatie

Een abortus is niet illegaal, ook al is de zwangerschap volgens het oordeel van een arts het gevolg van een zedendelict (verkrachting, seksueel misbruik). Voor alle meisjes die vóór de leeftijd van 14 jaar zwanger worden, geldt altijd een criminologische indicatie.

Abortus: tot wanneer mogelijk?

Als een vrouw onbedoeld zwanger is, gelden in Duitsland de volgende termijnen voor een boetevrije abortus:

  • Abortus volgens de consultatieregeling: Er mogen niet meer dan twaalf weken verstreken zijn sinds de bevruchting. Dit komt overeen met de 14e week van de zwangerschap, berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. De abortus mag niet worden uitgevoerd door dezelfde arts bij wie de vrouw voor zwangerschapsbegeleiding is geweest.
  • Abortus wegens criminologische indicatie: Er mogen niet meer dan twaalf weken zijn verstreken sinds de conceptie. De abortus mag niet worden uitgevoerd door de arts die de criminologische indicatie heeft gecertificeerd.

Chirurgische of medicatie-abortus

Medicinale abortus

In Duitsland is medicamenteuze abortus met de werkzame stof mifepriston (abortuspil) toegestaan ​​tot de 63e dag na de eerste dag van de laatste menstruatie. Het kan eerder worden uitgevoerd dan een chirurgische abortus.

Mifepriston remt de werking van het hormoon progesteron, dat onder meer zorgt voor het in stand houden van de zwangerschap. Bovendien verzacht en opent de werkzame stof de baarmoederhals.

Bij ongeveer 95 procent van de behandelde vrouwen voldoet de medicatie-abortus aan zijn doel. Als de zwangerschap echter na medicatie voortduurt, er geen miskraam heeft plaatsgevonden of er hevige bloedingen optreden, kan het nodig zijn opnieuw medicatie toe te dienen of kan een operatie (aspiratie – zie hieronder: “Operatieve zwangerschapsafbreking”) noodzakelijk zijn.

Chirurgische zwangerschapsafbreking

In het verleden werd chirurgische abortus meestal uitgevoerd door middel van curettage, dat wil zeggen met een lepelvormig instrument waarmee de arts de baarmoederholte uitschraapte. Het risico op complicaties is echter groter dan bij zuigen. Om deze reden wordt schrapen tegenwoordig niet langer aanbevolen.

Mogelijke complicaties van abortus

Dit laatste kan ook gebeuren bij een medicatie-abortus – als de vrouw niet komt opdagen voor de medische nacontrole, die ongeveer 14 tot 21 dagen na de medicatie-abortus plaatsvindt. Bij deze afspraak controleert de arts niet alleen of de zwangerschap is afgebroken zoals gepland, maar ook of het lichaam het zwangerschapsweefsel volledig heeft geëlimineerd.

Voor zowel chirurgische als medicamenteuze abortus geldt het volgende: Als de abortus zonder complicaties verloopt, heeft dit doorgaans geen effect op de vruchtbaarheid van de vrouw en een eventuele daaropvolgende zwangerschap.

Psychische gevolgen na de abortus?

Na het moeilijke besluit weegt vaak de opluchting zwaarder

Uitzonderlijke situatie van de ziel

Ondanks alles kan een abortus een uitzonderlijke situatie van de ziel zijn. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er direct na de abortus psychische klachten optreden. In veel gevallen is dit echter meer te wijten aan andere stressvolle levensomstandigheden (armoede, geweldservaringen, eerdere psychische aandoeningen) dan aan de abortus zelf.

De hormonale veranderingen in het lichaam kunnen ook op korte termijn een effect op de ziel hebben. Af en toe wordt er gesproken over het zogenaamde ‘post-abortussyndroom’ (PAS). De term staat voor de psychologische gevolgen van een abortus. Studies hebben tot nu toe echter geen duidelijk bewijs van PAS opgeleverd.

Abortus: kosten

Sociaal behoeftige vrouwen hebben mogelijk recht op dekking van hun kosten: de federale staat waarin zij wonen, zal in bepaalde gevallen de abortus en de eventuele noodzakelijke medische vervolgbehandeling betalen. De aanvraag hiervoor moet vooraf worden ingediend bij de eigen zorgverzekeraar van de vrouw (inclusief bewijs van inkomenssituatie).

Bij een abortus op medische of criminologische indicatie vergoeden de wettelijke ziektekostenverzekeringen de volledige kosten. Particuliere zorgverzekeraars vergoeden daarentegen doorgaans alleen een abortus op medische indicatie. Een mogelijke vergoeding van kosten voor abortus op basis van criminologische indicatie moet in elk individueel geval worden verduidelijkt bij de eigen particuliere ziektekostenverzekering van de patiënt.